اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس:
مشهد مقدس - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم

تلفن: 051-38797022

فکس: 051-38796416

http://sci.um.ac.ir

فرم تماس