ابقای دكتر مسعود همام به عنوان مدیر گروه آموزشی زمین شناسی

3

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر مسعود همام، دانشیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدير گروه آموزشی زمین شناسی منصوب كرد.
وی در دانشگاه دامغان به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی، رئیس دانشکده علوم زمین، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه دامغان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دامغان، معاون آموزشی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان فعالیت داشته اند. معاونت گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت اجرایی مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، عضویت هیأت تحریریه مجله ژئوشیمی دانشگاه آزاد و عضویت هیأت مدیره انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران و مدیریت گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از دیگر سوابق اجرایی دکتر همام می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید