کاربرگ های دوره دکتری

 

 مجموعه فرم ها و کاربرگ های مربوط به دوره دکتری:

 

فرم مجوز دفاع از رساله دانشجويان دكتري

(قبل از 1/1/1396)

کاربرگ شماره 1. انتخاب استاد رهنما

 کاربرگ شماره 2. انتخاب موضوع

کاربرگ شماره 3. درخواست دفاع پیشنهاده

کاربرگ شماره 4. صورتجلسه پیشنهاده

کاربرگ شماره 5. تاییدیه گزارش شفاهی

کاربرگ شماره 6 .اعتبارسنجی مقالات

کاربرگ شماره 7. درخواست استفاده از فرصت

کاربرگ شماره 8. مجوز دفاع

کاربرگ شماره 9. ارزشیابی رساله

 

صورتجلسه دفاع

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید