مجوز دفاع پايان نامه و رساله دانشجويان ارشد و دكتري

با سلام و احترام

با توجه به تقويم آموزشي 1400- 1399و آخرين مهلت دفاع در نيمسال دوم و لزوم بررسي مجوز دفاع و اعتبار سنجي مقالات مستخرج و همچنين فرآيند داوري پايان نامه/ رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خواهشمند است به گونه اي برنامه ريزي نماييد تا مطابق دستورالعمل معاونت پژوهشي دانشگاه و با درنظر گرفتن آخرين مهلت دفاع از پايان نامه / رساله در تقويم آموزشي دانشگاه، فرم مجوز دفاع تكميل شده به  همراه مستندات مربوط  حداقل 30 روز قبل از زمان پيشنهادي دفاع به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال گردد. لذا زمانبندي پيشنهادي به شرح زير است:

تقويم آموزشي : مهلت دفاع از پايان نامه1400/6/31

- آخرين مهلت ارايه درخواست مجوز دفاع به گروه آموزشي توسط استاد راهنما تا  1400/5/15   

- آخرين مهلت  ارايه فرم مجوز دفاع تكميل شده به معاونت پژوهشي جهت اعتبار سنجي دستاوردها و تعيين سقف نمره تا   1400/6/1

-رعايت فاصله زماني ارسال فرم ها به معاونت پژوهشي(حداقل30 روز قبل از زمان پيشنهادي دفاع) الزامي است.

بديهي است در صورت ارسال كاربرگ هاي مربوط در خارج از برنامه زماني فوق برگزاري جلسه دفاع به نيمسال اول 1401-1400 موكول خواهد شد.

خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا موارد فوق به اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه هاي آموزشي اطلاع رساني گردد.

با احترام

 
دكتر اميد ميرشمسي كاخكي
معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید