درخواست معرفي متقاضيان فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري 1400 (نوبت دوم)

 با توجه به اختصاص تعداد محدود فرصت تحقيقاتي دانشجوي دكتري براي نوبت دوم سال 1400 (15 سهميه براي كل دانشگاه)، مقرر گرديد كه تخصيص سهميه فرصت مطالعاتي به دانشجويان دكتري ورودي 97 و 98 (اولويت با ورودي 97 مي باشد)، مطابق «شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج كشور مصوب 21 دي 1400» , و بر اساس شاخص ها و مستندات (شرط هاي لازم) ذيل توسط كميسيون تحصيلات تكميلي دانشگاه صورت پذيرد:

1- ارائه نمره قبولي زبان مطابق شيوه نامه وزارتي كه در سامانه طرح پژوهشي شماره ۳ درج شده باشد،

2- داراي تاييديه نهايي تصويب طرح پژوهشي شماره 3

3- خروج از كشور حداكثر تا پايان شهريور ۱۴۰۱

1-3- در گروه هاي علوم تجربي، طرح هايي مورد نياز كشور كه اولويت آزمايشگاهي داشته باشند و منابع تحقيقاتي آن در داخل كشور موجود نباشد به تشخيص توأم استاد راهنما/ شوراي تحصيلات تكميلي گروه/ شوراي (پژوهشي) دانشكده/ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

2-3- در گروه هاي علوم نظري، انساني، و اجتماعي، طرح هاي مورد نياز كشور كه به طور ويژه زمينه نوآورانه داشته باشند به تشخيص توأم استاد راهنما/ شوراي تحصيلات تكميلي گروه/ شوراي (پژوهشي) دانشكده/ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

4- همراستا بودن با نقشه جامع علمي كشور و محورهاي پژوهشي اولويت دار دانشگاه به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

5- اولويت ها پس از بررسي توسط دانشگاه، بر اساس بند 5 ماده 3 شيوه نامه وزارتي جهت برگزاري مصاحبه توسط كارگروه تخصصي وزارت، به سازمان امور دانشجويان تهران ارسال خواهد شد و در صورتي كه متقاضي توسط كارگروه تخصصي در اولويت اعزام قرار نگيرد، مي تواند درخواست فرصت تحقيقاتي داخل را ارائه نمايد.

     در اين راستا خواهشمند است دستور فرماييد اسامي دانشجويان متقاضي واجد شرايط فوق و منطبق بر مفاد شيوه نامه وزارتي در قالب فايل پيوست (تكميل تمام موارد درخواستي ضروري است)، پس از تصويب درخواست ايشان در شوراي تحصيلات تكميلي گروه و اولويت بندي در شوراي پژوهشي دانشكده/ شوراي دانشكده به انضمام دلايل توجيهي و مستندات مربوط براي هر متقاضي، حداكثر تا روز يكشنبه مورخ 15 اسفندماه سال جاري به اين مديريت ارسال گردد. همچون سنوات گذشته، معاونت پژوهشي دانشكده مسئول پاسخگويي به دانشجويان متقاضي خواهد بود.

بديهي است، تشخيص هرگونه نقص يا اشتباه در مدارك، در هر مرحله از فرآيند انتخاب و اعزام به فرصت تحقيقاتي، موجب حذف متقاضي خواهد شد و سهميه مربوط به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به فرد ديگري اعطا خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید