مدیریت دانشکده

1چارت

 

تشكيلات دانشكده‏ها و واحدهاى تحت پوشش دانشگاه

اصلى‏ترين ركن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش‏عالى كشور و رفع نياز جامعه به نيروى انسانى متخصص و تربيت افراد مستعد بر اساس الگوى برنامه توسعه كشور، دانشكده‏ها و گروههاى آموزشى هستند.

وظايف دانشكده

 • آموزش نظرى و عملى دانشجويان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقيقات علمى بر حسب نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و تكنولوژى كشور درچارچوب برنامه‏هاى دانشگاه
 • تشكيل سمينارها و كنفرانسهاى علمى از طريق همكارى با واحدهاى ذى ربط دانشگاه
 • ايجاد تسهيلات آموزشى و غير آموزشى براى دانشجويان دانشكده
 • برقرارى روابط علمى و آموزشى با متخصصان و دانشگاههاى داخلى و خارجى و تبادل اعضاى هيأت علمى و دانشجو از طريق همكارى با مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • تأمين اعضاى آموزشى دانشكده و همكارى در اين زمينه با ساير دانشكده‏هادرصورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشى، دانشجويى، اداره امور كتابخانه دانشكده و ساير خدمات با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
 • پيش‏بينى نيروى انسانى مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • همكارى با دفتر طرح و برنامه دانشگاه درتهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشكده. انجام‏امورمالى‏وادارى‏دانشكده‏درحدوداختيارات
 1. شوراى دانشكده

  به منظور هماهنگى گروههاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشكده با تركيب رئيس دانشكده و معاونان دانشكده و مديران گروههاى آموزشى، تشكيل مى‏شود.

  وظايف

  • برنامه‏ريزى جهت فراهم ساختن زمينه اجراى مصوباتى كه توسط معاونان آموزشى و پژوهشى دانشگاه ابلاغ مى‏شود
  • تدوين سياستهاى آموزشى و پژوهشى دانشكده با توجه به خط مشى آموزشى و پژوهشى دانشگاه
  • بررسى و تدوين برنامه‏هاى آموزشى دانشكده
  • بررسى طرحهاى پژوهشى دانشكده و ارجاع آنها به شوراى پژوهشى دانشگاه
  • اتخاذ تصميمهاى اجرايى جهت هماهنگى و تطابق زمانى تعليم و تحقيق در دانشكده
  • بررسى و تعيين نياز دانشكده به اعضاى هيأت علمى و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • ارزيابى و تأييد كتب و جزوه‏ها و ساير مواد درسى مورد استفاده اعضاى هيأت علمى
  • بررسى و ارزيابى تأليفات و ترجمه‏هاى علمى و مقالات پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده به منظور ترفيع و ارتقاى مرتبه علمى آنان و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • بررسى و ارزيابى محتواى دروس به منظور ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشى و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • بررسى موارد مربوط به شركت در سمينارهاى علمى و فرصتهاى مطالعاتى و پيشنهاد آن به شوراى دانشگاه
  • بررسى و اظهارنظر درباره ساير مواردى كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود
 2. رياست دانشكده

  اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
  وظايف

  • ايجاد زمينه‏هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
  • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده
  • تشكيل‏شوراى‏دانشكده و نظارت بر فعاليت آن
  • ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذى‏ربط دانشكده
  • شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه
  • نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده
  • نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده
  • ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
  • پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات
  • پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه
  • تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذى‏ربط
  • بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى
  • پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده
  • پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه
  • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده

  اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
 3. اداره امور عمومى دانشكده

  براى انجام امور و برنامه‏هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

  وظايف

  • انجام كليه فعاليتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
  • خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعملها و مقررات
  • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
  • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏هاى صادره و وارده
  • ابلاغ قوانين، آيين‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
  • مراقبت و بهره‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
  • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و ساير امور مشابه
  • تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 4. كتابخانه

  كتابخانه مسؤول ارائه خدمات كتابدارى و تسهيلات لازم به اعضاى هيأت علمى و دانشجويان مى‏باشد.

  وظايف

  • تهيه كتب‏ومجلات و نشريات مورد نياز دانشكده به منظور استفاده دانشجويان و اعضاى هيأت علمى
  • امانت دادن كتب به اعضاى هيأت علمى و دانشجويان دانشكده
  • تهيه فهرست نام و مشخصات آخرين كتب و نشريات علمى مورد نياز دانشكده و تسليم آن به مقامات ذى‏ربط به منظور صدور مجوز خريد
  • اعمال روشهاى علمى كتابدارى در كتابخانه
  • اجراى‏دستورالعملهاى صادره‏از كتابخانه مركزى
  • دراختيارگذاشتن سالن مطالعه براى دانشجويان
  • تهيه گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به رئيس دانشكده
 5. اداره خدمات آموزشى و دانشجويى

  انجام كليه امور مربوط به موضوعات آموزشى و خدمات دانشجويى، بر عهده اداره آموزش دانشكده مى‏باشد.

  وظايف

  • اجراى كليه مقررات آموزشى از طريق برقرارى ارتباط با مديريت آموزشى دانشگاه
  • همكارى با مديران گروههاى آموزشى در تنظيم برنامه‏هاى آموزشى و ارسال برنامه فوق براى رئيس دانشكده (توسط مديران گروهها)
  • ثبت‏نام و تعيين حذف و تغيير واحدهاى درسى دانشجويان با مشاركت مديران گروههاى آموزشى و استادان راهنما بر اساس مقررات كلى آموزشى
  • تنظيم كارت تحصيلى دانشجويان و ارسال آن به معاونت آموزشى جهت تأييد
  • تنظيم برنامه دانشجويان ورودى هر ترم و هر رشته و ارائه فهرست واحدهاى اخذ شده و جمع واحدهاى انتخابى
  • تكميل فرمهاى مربوط به قرارداد آموزانه (حق‏التدريس) استادان ، مطابق دستور رئيس دانشكده و ارسال آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • ثبت‏نام و برنامه‏ريزى دروس عمومى و تربيتى با هماهنگى دانشكده مربوط و گروه معارف
  • كنترل تشكيل كلاسهاى دانشكده برطبق برنامه پيش‏بينى شده و ارسال گزارش هفتگى به رئيس دانشكده و مديريت آموزشى دانشگاه
  • ارسال اخطار به دانشجويانى كه در مهلت مقرر جهت ثبت‏نام مراجعه ننموده‏اند
  • برگزارى وتنظيم گزارش‏نحوه اجراى امتحانات
  • اخذ نمرات در تاريخ تعيين شده از استادان‏و اعلام نتايج امتحانات
  • اعلام اسامى دانشجويان مشروط و اخراج آموزشى، به رئيس دانشكده و مديريت آموزشى دانشگاه
  • تهيه و تنظيم مدارك دانشجويان متقاضى مرخصى تحصيلى
  • انجام اقدامات لازم در مورد دانشجويان متقاضى انصراف دائم از تحصيل
  • صدور گواهى اشتغال به تحصيل دانشجويان متقاضى و ارسال يك نسخه از آن به مديريت آموزشى دانشگاه
  • تهيه كارنامه نمرات تحصيلى فارغ‏التحصيلان و ارسال يك نسخه از آن جهت تأييد به گروه مربوط
  • كنترل و بررسى وضعيت كلاسهاى درس از لحاظ كمبود وسايل آموزشى و كمك آموزشى
  • انجام امور دفترى و بايگانى
  • تهيه گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
  • انجام ساير امور محول در چارچوب وظايف
 6. وظايف و اختيارات گروههاى آموزشى
  • هماهنگ ساختن فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى در رشته‏هاى مربوط در گروه
  • تهيه برنامه‏هاى آموزشى كه در گروه تدريس مى‏شود
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب و جزوه‏هاى درسى و اظهارنظر در مورد محتواى دروس براساس برنامه‏ها و سرفصلهاى مصوب شوراى عالى برنامه‏ريزى
  • اظهارنظر در باره ساعات تدريس، تحقيق و مشاوره اعضاى گروه
  • اظهارنظر راجع به سياست گروه در مورد پذيرش (تغيير رشته، انتقال، ميهمان، مرخصى) دانشجويان و تعيين كمبود واحدهاى درسى آنان
  • بررسى طرحهاى تخصصى ارائه شده از طرف اعضاى گروه و پيشنهاد آنها به شوراى دانشكده
  • اظهارنظر در باره مأموريتهاى علمى اعضاى گروه و پيشنهاد آن به شوراى دانشكده
  • پيش‏بينى نياز گروه به پذيرش عضو جديد به عنوان كادر هيأت علمى متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحيت علمى داوطلبان استخدام
  • ارزيابى ساليانه كار گروه براى طرح در شوراى دانشكده
  • بررسى و اعلام نظر براى اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها به لحاظ اختصاصى و اختيارى و همچنين تعيين محتواى دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاى علمى براى تصويب در شوراى عالى برنامه‏ريزى

دیدگاه‌ها   

0 #2 profile 1397-08-10 18:54
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول کردن
0 #1 profile 1397-08-10 15:28
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید