جمعه 9 مرداد 1394
گروه های آموزشی


مراكز و گروه های پژوهشی


چه كسي برخط است
در حال حاضر 6 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.

زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی


فعالیتهای آموزشی:

گرایش فیزیولوژی گیاهی در گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) فعال می باشد و از طریق آزمون دانشجو می پذیرد. همچنین در مقاطع کارشناسی زیست شناسی دروس تخصصی فیزیولوژی گیاهی 1، 2 و 3 ارائه می گردد و همزمان واحدهای آزمایشگاهی فیزیولوژی گیاهی 1، 2 به صورت واحدهای عملی به دانشجویان آموزش داده    می شود که شامل مباحث نفوذپذیری غشاها، روابط آبی در گیاهان، تغذیه معدنی، سنجش عناصر معدنی در عصاره های گیاهی، جذب فعال یونها، سنجش قندهای محلول، بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فتوسنتز و تنفس گیاهی، بررسی کمی و کیفی رنگیزه های فتوسنتزی، واکنش هیل و بررسی فعالیت برخی آنزیمهای گیاهی و ... می باشد.
در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دروس زیر ارائه می شود:
جذب و انتقال مواد در گیاهان، متابولیسم گیاهی، یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی، تکوین گیاهی، تغذیه معدنی گیاهان، کشت سلول و بافتهای گیاهی، مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی، فتوسنتز، سمینارهای 1 و 2 به انضمام پایان نامه کارشناسی ارشد به ارزش 8 واحد که به صورت یک پروژه تحقیقی – عملی و آزمایشگاهی ارائه می شود.
در مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی دروس تخصصی متابولیسم گیاهی پیشرفته، فیزیوژی تنشهای گیاهی، فیزیولوژی همزیستی، بیوشیمی گیاهی پیشرفته، آللوشیمی گیاهی، ژنتیک ملکولی گیاهی و مباحث ویژه ارائه می شود.


ginkgo_embryo

فعالیتهای پژوهشی:

فعالیتهای پژوهشی متنوعی توسط هیأت علمی و نیز در راستای ارتقای علمی تحقیقی دانشجویان بخصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش فیزیولوژی گیاهی انجام می شود و عناوین موضوعی آنها بطور عمده در رابطه با پژوهشهای کاربردی در زمینه کشت بافتهای گیاهی، کشت سوسپانسون سلولی، بررسی اثر تنشهای مختلف محیطی بر رشد و نمو گیاهان، برهم کنشهای یونی عناصر مختلف غذایی و غیر غذایی در رشد، سنجشهای عنصری در بافت گیاهی، مطالعات آنزیمی در گیاهان شامل بررسی آنزیمهای متابولیسم پایه و آنزیمهای آنتی اکسیدان، بررسی اثر هورمونهای گیاهی و برهم کنشهای هورمونی در گیاهان، مطالعات فراسلولی و فراساختاری گیاهی با استفاده از امکانات میکروسکپ الکترونی TEM و SEM می باشد.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی:

____________________

فضای آموزشی – پژوهشی گرایش فیزیولوژی گیاهی شامل یک آزمایشگاه آموزشی – پژوهشی جهت برگزاری جلسات آزمایشگاهی دروس عملی فیزیولوژی گیاهی و استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و یک آزمایشگاه پژوهشی ویژه دانشجویان دکتری فیزیولوژی گیاهی است.
امکانات تجهیزاتی و دستگاهی آزمایشگاههای مذکور شامل دستگاههای اسپکتروفتومتر- UV، فتومتر شعله ای، هود لامینار و تجهیزات کشت سلول و بافت، آون ها و انکوباتور ها، الکتروفورز، دستگاه GC، فیتوترون و اتاقک رشد، کوره الکتریکی و ... می باشد.

_____________________


12081 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.