سال تأسیس 1389

هدف تأسیس : حس همکاری وتعاون بین کارکنان وهمیاری درجهت رفع مشکلات اعضای صندوق

اعضاء هیأت مدیره :

  • آقای دکترمنصورعلی آبادیان (رئیس هیأت مدیره)
  • آقای علی پیله چیان (نایب رئیس )
  • آقای دکترسیدمسعودهمام
  • آقای مهدی کوهستانی
  • آقای صفرعلی باوندی (حسابدار)

شرایط عضویت:

1-فرد متقاضی شاغل دردانشکده علوم باشد (رسمی-پیمانی-قراردادی وشرکتی اداری)

2-درخواست عضویت  و تأیید توسط هیأت مدیره صندوق

3- تکمیل فرم افتتاح حساب و واریز وجه پس اندازی بصورت ماهانه (حداقل پس اندازی ماهانه 500/000 ریال می باشد)

اعطای وام: وام عادی و ضروری

شرایط اعطای وام عادی

1-واریز پس اندازماهیانه براساس  یک صدم مبلغ وام درخواستی به مدت سه ماه قبل از دریافت وام به عنوان مثال متقاضی وام یکصد میلیون ریالی از3 ماه قبل ازدریافت وام شروع به پرداخت پس اندازماهیانه یک میلیون ریال نماید

2-تکمیل پس اندازی عضو نزد صندوق به میزان  1/3 مبلغ وام سه ماه قبل درخواست  مبلغ وام

3-یک نفر ضامن حقوق بگیردانشگاه فردوسی (عضوصندوق)

4- یک فقره چک به مبلغ وام به عنوان وثیقه نزدصندوق (درصورتیکه متقاضی فاقد دسته چک باشد، چک ازضامن به مبلغ وام مورد قبول صندوق می باشد)

5-مبلغ پس انداز ماهیانه و قسط وام ازحقوق کسرمیشود

6-فیش حقوقی وام گیرنده پس از کسر مبلغ قسط و پس اندازی ماهیانه  دارای مانده مورد قبول تأیید حسابداری صندوق باشد

7-هرگونه برداشت ازپس اندازی عضو نزد صندوق، تا تسویه کامل وام میسر نمی باشد ومانده پس اندازی  فرد نزد صندوق حداقل پنجاه میلیون ریال می باشد

8- پرداخت وام براساس الویت درخواست  و به میزان آورده صندوق ازمحل  مبلغ پس اندازی واقساط وام که ماهانه ازحقوق اعضاء توسط مدیریت مالی دانشگاه کسر و به حساب صندوق واریز میگردد، پس از تصویب درجلسه ماهیانه هیأت مدیره وبراساس الویت درخواست پرداخت می شود

9-درخواست وام و تکمیل فرم توسط اعضاء ازتاریخ  یکم تا دهم هرماه می باشد

جدول زمانی وامها وکارمزد وام عادی:

ردیف

نوع وام

مدت زمان بازپرداخت

درصدکارمزد

1

عادی

یک ساله

یک درصد

2

عادی

دوساله

دودرصد

3

عادی

سه ساله

سه درصد

4

عادی

چهارساله

چهاردرصد

 

مبلغ اعطای وام عادی:

1- سقف وام اعضای رسمی، پیمانی ، قراردادی ،درحال حاضرمبلغ هفتصد میلیون (700/000/000) ریال می باشد

2-  سقف وام اعضای شرکتی  اداری درحال حاضر مبلغ دویست وپنجاه میلیون (250/000/000) ریال می باشد

شرایط اعطای وام اعضای شرکتی اداری :

کلیه شرایط همانند پرداخت وام اعضای دیگرصندوق می باشد و فقط شرایط ضمانت به شرح زیراست

1-یک عضو حقوق بگیر دانشگاه  (عضو صندوق) برگه پرداخت اقساط  وام را به عنوان ضامن تعهد نماید

2-عضو شرکتی یک برگ چک (ازخود یا ضامن) به میزان مبلغ وام دریافتی به صندوق ارائه نماید

3-درصورت عدم ارائه چک لازم است ، دوضامن حقوق بگیر دانشگاه  (عضوصندوق ) پرداخت اقساط وام را تعهد نمایند

مبلغ وام ضروری و شرایط دریافت:

1-ملبغ وام ضروری درحال حاضر برای کلیه اعضا ء پنجاه میلیون (50/000/000) ریال میباشد

2-هرعضو می تواند درسال یکبار تقاضای دریافت وام ضروری داشته باشد

3- وام ضروری به صورت رأسی و ازطریق واگذاری چک عضو به حساب صندوق تسویه شده وازحقوق کسر نمی گردد

4-برای اعضاء شرکتی یک عضوحقوق بگیردانشگاه (عضوصندوق) برگه پرداخت وام را به عنوان ضامن تعهد نماید

5- حداکثرزمان تسویه وام ضروری سه ماه می باشد

کارمزدوام ضروری به شرح جدول زیرمی باشد:

ردیف

مدت زمان

درصد کارمزد

1

یکماهه

بدون کارمزد

2

دوماهه

دو درصد

3

سه ماهه

سه درصد

*شماره تلفن صندوق جهت تماس با آقای باوندی، حسابدارصندوق، داخلی 4012 میباشد

فرم تقاضای عضویت در صندوق قرض الحسنه دانشکده علوم

هیأت مدیره محترم صندوق قرض الحسنه دانشکده علوم

باسلام ،

اینجانب                           عضوهیأت علمی ☐ کارمند رسمی ☐ کارمندپیمانی ☐ کارمندقراردادی ☐

کارمند بازنشسته ☐  کارمند شرکتی اداری ☐ دانشکده علوم تقاضای عضویت درصندوق رادارم واعلام میدارم ما هیانه مبلغ                      ریال به عنوان پس اندازی ازحقوق  اینجانب کسرشود/

                                                                                    امضاء

                                                                                   تاریخ

جلسه هیأت مدیره صندوق درتاریخ                    تشکیل وباعضویت آقا/خانم                    موافقت گردید ☐ موافقت نگردید ☐

توضیحات :

شماره ملی

شماره تلفن همراه

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی