عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال در کوه های بینالود ، شمال شرق ایرانزهره رحمتی پورکارشناسی ارشدرحیمی
برآورد مشخصات ژئوتکنیکی و پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی امواج سطحیروزبه یزدانفردکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۰/۰۱/۱۰
ارزیابی اثرات زمین زیست محیطی برخی پروژه های آبی بزرگ استان خوزستان با هدف تدوین راهنمای اولیه مطالعات زمین زیست محیطیرامین کرمیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۸۹/۱۱/۱۵
ژئوشیمی، ژئوفیزیک،پتروژنز توده های نفوذی و کانی سازی طلا در ناحیه معدنی هیرد، جنوب بیرجندعلی عسکریدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۰/۰۴/۰۷
مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی، میکروترمومتری، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی ناحیه معدنی چاه سرب (شمال شرق طبس)صادق سلطانیدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۰/۰۴/۰۷
بایواستراتیگرافی، پالئواکولوژی و پالئوژئوگرافی نهشته های کرتاسه بالایی در البرز شمالیمسعود اصغریان رستمیدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۰/۰۴/۲۰
چینه‏ نگاری سکانسی و مدلسازی سه بعدی رخساره‏های مخزنی با تکیه بر فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی جنوب ایرانمهرداد رضوانی رجبیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
نانواستراتیگرافی قسمت فوقانی رسوبات منسوب به کرتاسه پسین در برش فیل شور – جنوب باختری سبزوارفاطمه ملک دادیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۰/۰۸/۲۲
سن سنجی، تعیین منشأ، پتروگرافی، ژئوشیمی زون های آلتراسیون، کانی سازی، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیال کانه ساز و تعیین منشأ آن در معدن مس-طلای قلعه زریفهیمه محمدیدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۱/۰۴/۰۷
بررسی اثر خصوصیات سنگ شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ ها بر قابلیت حفرپذیری سنگ در سازندهای آهکی زاگرسرضا حسینیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۱/۰۷/۰۸
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های کواترنری شهر اصفهان وتهیه نقشه زمین شناسی مهندسیرسول دادخواهدکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۱/۰۷/۰۸
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های گچی جنوب مشهدمنیره باباییدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۱/۱۱/۱۵
مطالعات کانی شناسی، ژئوشیمیایی و بررسی الگوی ساختاری منطقه اکتشافی معدن فلوریت کوه سفید،شمال غربی تربت جام، خراسان رضوی با نگرشی بر کاربردهای صنعتی ماده معدنی.لیلا پاژخ زادهکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی عناصر آلاینده در خاک شهری و غبار های ترافیکی شهر مشهدفرزانه بهروشکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۷/۰۱
کاربرد روش های لرزه ای و رادار نفوذی به زمین در پی جویی های باستان شناسی: مطالعه موردی در تپه دامغانی سبزوارمرتضی جهان گردیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۱/۰۹/۱۲
معرفی نانوپلانکتون های آهکی ، بازسازی و تفسیر شرایط محیطی رسوبات هولوسن در دریای عمان(درمناطق جاسک، پیوشک، بیر و نگور)سمیه ملایجردیدکتری(Ph.d)هادوی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
برخاستگاه تکتونیکی و چینه نگاری سکانسی سازند سیلیسی آواری نیزار(کرتاسه فوقانی) درحوضه رسوبی کپه داغ, شمال شرق ایرانحسن متین فردکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
بررسی فرونشست محدوده مشهد- چناران دشت مشهد با استفاده از داده های هیدروژئولوژیکی، ژئودتیک، تصاویر راداری و مدل ریاضیجواد دولتیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۲/۰۶/۱۷
مدلسازی شکستگیهای حاصل از عملیات شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری ایران (میدان نفتی اهواز)جواد برات امامقلیدکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۲/۰۶/۲۵
تحلیل رفتار برشی توده سنگ مبتنی بر آزمونهای برجا در منطقه غرب زاگرسحمید بهرامیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۲/۱۰/۱۵
چینه نگاری سکانسی و تاریخچه دیاژنز مخزن بنگستان در میدان مارون، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایرانمحمود عاشوریدکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۲/۰۷/۱۸
ارزیابی مپارامترهای ژئوتکنیک مولاس های بیرجندمحمدحسین امین افشارکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۲/۰۸/۲۰
مطالعات زمین شناسی ، بررسی آلتراسیونها ، منشاء کانی سازی و سن سنجی درمنطقه خورعاشقانعلیرضا عابدیدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۱/۰۵/۰۷
بررسی وضعیت تکتونیکی، ژنز و ارتباط کانی زایی با روند گسل های موجود در ناحیه معدنی گل گهر (سیرجان)زهره غلامی فشارکیدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۲/۰۹/۲۵
چینه نگاری سکانسی و دیاژنز سازند بادامو در ایران مرکزی (بلوکهای طبس ولوت)مرضیه خزاعیدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۲/۱۲/۰۷
تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با استفاده از ماشین مشاوره هوشمند و ارائه یک مدل ژئومکانیکی برای میدان گازی پارس جنوبیحبیب اخوندیدکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۳/۰۵/۰۱
ارزیابی ویژگیهای مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار انتخاب این مصالح در منطقه اردبیلحسن محمدی گلستاندکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۳/۰۵/۰۱
زمین شناسی، کانی سازی و نحوه تشکیل کانسار آهن دلکن، جنوب غربی بردسکن، استان خراسان رضویسعید شعبانیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۳/۰۶/۰۱
تعیین خصوصیات مهندسی گرانیت ده غیبیمرتضی سازگارکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۱۱/۰۱
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ بالاست برای راه آهن محور اردبیل - میانهسعید عزیزی ملکیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۳/۰۹/۰۱
بررسی عوامل تأثیرگذار بر پهنه بندی نفوذ آب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: سازند کارستی بیستون-کرمانشاه)نرگس صداقتی خرویکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۴/۱۱/۲۸
ارزیابی ژئوشیمیایی آلودگی آب و خاک اطراف شهرک صنعتی خیام نیشابورعلی امارلوکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۱۰/۲۴
مطالعه ضخامت آبرفت، عمق سنگ کف و سطح آب دشت قوری میدان با استفاده ازروش ژئوالکتریکیزهره پرگالیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۴/۱۰/۱۸
ریز پهنه بندی لرزه ای و پهنه بندی آسیب پذیری منطقه ثامنعلی رضا حسامیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۴/۰۴/۲۹
تهیه اطلس مخاطرات زمین شناسی شهرستان تهران از منظر پدافند غیر عاملشهاب فهیم دانشدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۴/۰۴/۰۱
بررسی کانی سازی، ژئوشیمی و منشاء طلا و آهن در رسوبات رودخانه ای و تپه های ماسه ای منطقه سفیدسنگ واقع در جنوب شرق مشهد، استان خراسان رضوی.محمد جودی شاندیزدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۴/۰۴/۰۶
زمین شناسی،کانی¬سازی، ژئوشیمی، آلتراسیون، سن سنجی و پتروژنز توده¬های نفوذی و تعیین منشا و نوع کانی¬سازی در محدوده سید مرتضی ( شمال کاشمر)مجید جمشیدیدکتری(Ph.d)ملکزاده شفارودی۱۳۹۳/۱۲/۱۴
کانی سازی، مطالعه سیالات درگیر، پتروژنز و سن سنجی کانی سازی مس- طلا پورفیری تنورجه، شمال شرقی کاشمرسیده راضیه حسینیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۴/۰۳/۳۰
شناسایی رخساره های رسوبی،تعیین گونه های سنگی و تفکیک رخساره های لرزه ای سازند آسماری در میدان نفتی رامشیررحمت اله صادقیدکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۴/۰۴/۰۷
تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و تاثیر آنها بر ویژگی¬های مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچسارانمهران مرادپوردکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۴/۰۴/۰۷
چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میدانهای نفتی آغاجاری، پازنان و رگ سفید.رضا فتحی ایسونددکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۴/۰۴/۰۷
ارزیابی شرایط زیر سطحی و شناسایی گسل های پنهان در ناحیه توس شهر مشهد براساس آرایه های میکروترموربی بی فاطمه نعمتیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۴/۰۴/۳۰
بررسی زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی منطقه سنگ نقره فریمان ، خراسان رضویعلی منصوری کلوخیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۱۲/۲۰
سیستماتیک خرطوم داران (مهره داران، پستانداران) طبقات استخوان دار شمال غرب ایران و کاربرد آنها در محیط شناسی دیرینهصدف یعقوبیدکتری(Ph.d)عاشوری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
چینه نگاری زیستی و چینه نگاری سکانسی سازندهای سروک و ایلام در میادین نفتی هنگام و سیریمهدی حمدالهیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۴/۰۶/۲۱
کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات در گیر در منطقه اکتشافی سلیمانی، شمال غربی شهرستان فیروزهعلی شیخیکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۴/۰۷/۲۰
مطالعات پترولوژی، شیمی کانی و ماهیت ژئوشیمیایی توده های آذرین کانسار پساکوهجواد غیورعاملیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و مقایسه آن با شرق این حوضهعاطفه چنارانیدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل مکانی b-value در زون پس لرزه اهر - ورزقان شمال غرب ایرانمریم گل کارکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۴/۱۰/۰۱
کانی سازی، ژئوشیمی، میکروترمومتری و پتروژنز توده های نفوذی مرتبط با کانی سازی مس-طلای نخیلاب، شمال غرب زاهدان- استان سیستان و بلوچستانعبدالرحیم باقری فردکتری(Ph.d)مظاهری۱۳۹۴/۱۲/۱۳
پالینولوژی و دیرین زیست شناسی نهشته های رسوبی نئوپروتروزوئیک در شمال (البرز مرکزی) و غرب (زنجان) ایرانجعفر صبوریدکتری(Ph.d)عاشوری۱۳۹۵/۰۲/۲۵
زمین شناسی، دگرسانی،کانی¬سازی، ژئوشیمی، مطالعات ایزوتوپی و تعیین منشاء کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان)مهدی قربانی ده نویدکتری(Ph.d)ملکزاده شفارودی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
کانه زایی، ژئوشیمی، میکروترمومتری و پتروژنز توده های نفوذی مرتبط با کانه زایی مس-طلای آفتابرو واقع در شمالغرب ساوه، استان مرکزیحسن گوهریدکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۵/۰۳/۱۷
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی ، تکتونیک و تعیین ژنز کانسارهای آهن محدوده شرق کوه سرهنگی ، جنوب غرب بردسکننصیر نادری میقاندکتری(Ph.d)کریم پور۱۳۹۵/۰۳/۱۷
زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه نهشته های کرتاسه بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی در برش‌های باغین، هنوج و سیریز (غرب و شمال غرب کرمان)ایمان ترک زاده ماهانیدکتری(Ph.d)هادوی۱۳۹۵/۰۲/۲۵
محیط رسوبی، کیفیت مخزنی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین گروههای سنگی مخزن آسماری در میدان بی‌بی حکیمه، فروافتادگی دزفولیاسر نوریان مادواندکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
آنالیز رخساره‌ها، تفسیر روندهای دیاژنتیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی - میدان نفتی قلعه نارمحمود جمیل پوردکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
چینه نگاری سکانسی و دیاژنز سازند های سرتخت و هرمز (پرمین میانی و بالایی) در ناحیه کلمرد - غرب و جنوب غرب طبس.محمدجواد جاوداندکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
رسوب شناسی نهشته های هولوسن در سواحل جنوبی دریای خزر: حوضه آبریز نکارود-دشت ساحلی بندر امیرآبادالهه رحیمی داودکلاییدکتری(Ph.d)خانه باد۱۳۹۵/۱۰/۲۶
پترولوژی و ژئوشیمی توده ی گرانیتوئیدی شرق بیدخت گنابادپریسا فردکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تحلیل ساختاری گسل شاهرگ (شارک) شمال قوچان (خراسان رضوی)علی علی محمدیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۵/۰۸/۰۸
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر کابلسیدمحمد علیپوریدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۵/۱۰/۰۱
ارزیابی ریسک آسیب پذیری لرزه ای سیستم حمل نقل درون شهری مشهدسعید صاحبکاراندکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۵/۱۰/۰۴
استفاده از سرباره منیزیم و باطله ی کارخانه فرآوری معدن مس قلعه زری جهت بهسازی راه های کویری (ممطالعه موردی: محور خور- عرب آباد خراسان جنوبی )مجتبی محمدیدکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تحلیل ساختاری و زمین ریخت شناسی فعال گسل کشف رود ، شمال شرق مشهدلیلاسادات پورحسینی طرقکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۵/۱۱/۰۴
تخمین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ با استفاده از خرده های حفاری با هدف کاربرد در مطالعات ژئومکانیک مخزناحمد رستگارنیادکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۶/۰۱/۲۸
کانی سازی، ژئوشیمی، منشا توده¬های گرانیتوئیدی و مدلسازی ژئومغناطیسی اسکارن مگنتیت شترسنگ ، خراسان رضوی، ایرانمجتبی حیدریدکتری(Ph.d)مظاهری۱۳۹۶/۰۸/۰۴
ارزیابی پتانسیل آلایندگی آرسنیک در منطقه زرشوران (آذربایجان غربی) و امکان سنجی حذف آن از باطله های معدنی و محیط زیستعلیرضا پاینده محمدکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند پابده بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک با تاکید بر مرز رویدادی PETM در جنوب ایلام- ناحیه زاگرسسمیه طاهری زادهدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۶/۱۱/۱۸
چینه نگاری سکانسی و زیست چینه نگاری سازند قم بر اساس روزن داران در شرق و جنوب شرق حوضه قماسما افتابی ارانیدکتری(Ph.d)عاشوری۱۳۹۶/۰۳/۲۳
سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده در زون ایذه (برشهای تنگ لنده و گناوه لری ) و میادین نفتی گچساران و پارسی بر اساس فرامینیفرامعصومه سبک رودکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۶/۱۱/۱۸
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندهای سروک و ایلام در میادین نفتی رگ سفید، رامشیر و شادگان، فروافتادگی دزفولامیر صابریدکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۶/۰۳/۲۳
بررسی تکتونیکی واحدهای پروتروزوئیک پسین در ورقه 1:100.000 زمین شناسی کاریزنو، شمال شرق ایرانمجید غلامیدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بررسی و مطالعه زمین شناسی و ساختارهای مرتبط با زمین لرزه در گسل فعال آستانه، البرز خاوریمحمدرضا حاجیان نژاددکتری(Ph.d)رحیمی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
‏تکامل ساختاری گستره معدنی میدوکارش دهقاندکتری(Ph.d)رحیمی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
زیست چینه نگاری توالیهای اردوویسین در جنوب کوه عاشقان، فرازمین کلمرد، باختر طبس بر اساس کنودونتهابهاره شکفتهکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تکامل ساختاری و تکتونو استراتیگرافی شرق کمربند چین خورده کپه داغعبداله اقابابایی دهاقانیدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۶/۰۸/۰۲
ارزیابی حریم گسیختگی سطحی گسل ها در مناطق شهری (مطالعه موردی گسل های شمال و جنوب مشهد)منا حسین پور مقدمدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۶/۰۷/۲۴
آلتراسیون، کانی¬سازی، ژئوشیمی، سن¬سنجی و پتروژنز سنگ¬های آذرین و تعیین مدل کانی¬سازی در منطقه اکتشافی مس کوه¬خیری، جنوب¬غرب شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبیفاطمه شبانیدکتری(Ph.d)مظاهری۱۳۹۶/۰۸/۰۴
بررسی تاثیر نانو ذرات مختلف در اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ماسه ای و رسی تمیز و آلوده به نفت خامعبدالعظیم عظیمیاندکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۶/۰۷/۲۶
ارائه مدلی جهت تخمین میزان سایندگی سنگ­های مختلف با استفاده از داده­های آزمایشگاهی مقایسه با داده­های مربوط به زمان حفاریابراهیم شریفی تشنیزیدکتری(Ph.d)غفوری۱۳۹۶/۰۷/۲۶
رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در میدان های گازی خانگیران و گنبدلی، شمال شرق ایرانطیبه گل افشانیدکتری(Ph.d)خانه باد۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پتانسیل یابی عناصر خاکی کمیاب در پهنه اکتشافی سنگانسیدمهدی پژهامکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۰۸/۱۶
مطالعه پتروگرافی ،پترولوژی و ژیوشیمی توده های آذرین زیر سطحی شمال معدن سنگ آهن سنگان (کرات)از طریق مغزه های اکتشافی و تعیین خاستگاه تکتونیکی آنها.ابراهیم تیموریانکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۰۸/۰۷
مطالعه سفالوپودهای پرمین پسین در شمال باختر ایران و بررسی واکنش آنها به رویدادهای انقراضی ابتدا و انتهای لوپینگینناهیده غنی زاده تبریزیدکتری(Ph.d)قادری۱۳۹۶/۰۳/۲۳
مطالعات بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های سازند قم در نواحی جنوب کرمان و غرب سمنان بر اساس فرامینیفرهابهاره ولی زاده کاخکیدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۶/۰۳/۲۳
زمین¬شناسی، کانی¬سازی، ژئوشیمی، مطالعه سیالات درگیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی در منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان.ملیحه کریمی دوغ ابادیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۶/۱۱/۰۱
ارزیابی پتانسیل آلایندگی جیوه و کادمیوم در منطقه زرشوران (تکاب) و امکان سنجی حذف جیوه از باطله های معدنیسیدجواد حسینی نژادکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی توت شمال شرق اردکانحجت الله معتمدیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۶/۱۱/۲۵
زمین¬شناسی،کانی¬سازی، ژئوشیمی، میکروترمومتری و پتروژنز واحدهای آذرین، کانسار بهاریه، شمال¬شرق کاشمر، استان خراسان رضویفاطمه نجمیدکتری(Ph.d)ملکزاده شفارودی۱۳۹۷/۰۲/۰۵
ارزیابی آلایندگی پساب شهرک صنعتی چرمشهر مشهد و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب وخاک نواحی مجاورحسین شیرانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مطالعه جریان های کم عمق در خزر جنوبیزهره نوربخش رزمیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۷/۰۲/۲۴
چینه نگاری و بررسی رخدادهای زیستی گذر گوادالوپین ـ لوپینگین در شمال پهنه سنندج ـ سیرجان و شمال باختر ایرانسهیل همتیدکتری(Ph.d)قادری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کالبدشناسی و تعیین ژرفای توده معدنی هایپوژن کانسار مس پورفیری میدوک در فاصله ارتفاعی 2500 تا 1500 متری و کاربردهای اکتشافی آنلیلا یوسفی سورانیدکتری(Ph.d)همام۱۳۹۸/۰۱/۳۱
شناسایی عناصر ساختاری و بررسی عملکرد تکتونیکی آنها در پست بوم حوضه جنوبی خزر - دشت گرگانسمیه کلانهدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۷/۰۴/۲۳
چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی رسوبی سازند شیشتو1 در منطقه طبس با تاکید بر شرایط تشکیل سنگ آهک ااولیتی آهن دارسمانه کیانپوردکتری(Ph.d)محمودی قرائی۱۳۹۷/۰۹/۱۲
محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در بخشی از زون ایذه در حوضه زاگرسمحمد رستم تباردکتری(Ph.d)خانه باد۱۳۹۷/۰۳/۰۸
مطالعه چینه نگاری ، بررسی قاعده‌های زمانی و ارزیابی ژئوشیمیایی پیرامون مرز K/Pg در سازند گورپی، حوضه رسوبی زاگرس و مقایسه آن با حوضه کپه داغاتوسا هنرمنددکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۷/۰۷/۳۰
زیست چینه نگاری نهشته‌های مارنی منسوب به ائوسن در برش گاویچ، جنوب شرق بیرجند، بر مبنای نانوفسیل‌های آهکیاحمد عتبیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۷/۱۰/۰۳
ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب و خاک منطقه کشاورزی چناران با تاکید برحذف میکروبی آفت کش هاندا شرفیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۷/۰۹/۱۲
رابطه بین خصوصیات فیزیکی،مقاومتی و الاستیسیته در سازند آهکی روتهمحمدشریف واشقانی فراهانیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۱۰/۰۱
ارزیابی مدل­ های پهنه­ بندی خطر لرزه ­ای زمین­ لغزش با استفاده از داده ­های زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب -Mw=7.3-وحید تاجیکدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تحلیل تحولات تکتونیکی مرز شمالی پهنه جوش خورده سیستان و بلوک لوت در محدوده قائنعماد رجحانیدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۷/۱۰/۱۶
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی وابسته به زمان سنگ های شسستی معدن طلای موتهعلی جعفری قریه علیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۷/۰۸/۱۴
مطالعه ساختاری و مدلسازی شبکه شکستگی در طبقات آهکی سازند مزدوران- شرق کپه داغنسرین کیانی زادهدکتری(Ph.d)رحیمی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بررسی ریز رخساره ها، زیر محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری و چگونگی تاثیر عوامل فوق بر کیفیت مخزنی میادین سروش و ابوذرروح اله حق زادهدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی تأثیر مؤلفه های نیروهای کشندی اجرام آسمانی به هنگام زلزله با توجه به روند گسلها در پیرامون شهر تهرانحمیدرضا سپاهیاندکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۰۲/۲۲
مطالعه اثر عمق بر پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای کربناته بر اساس لاگهای پتروفیزیکیمرتضی بیکیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۷/۱۱/۲۹
کانی سازی، دگرسانی، ژئوشیمی، میکروترمومتری، ایزوتوپ های پایدار، پترولوژی و سن سنجی معدن مس زنگالو، شمال غربی بردسکن، استان خراسان رضویمهدی قلیچ خانیدکتری(Ph.d)ملکزاده شفارودی۱۳۹۷/۱۲/۱۳
کنترل های ساختاری روی کانیزایی سرب-روی با میزبان کربناته در محدوده کوهبنان - بهابادمعصومه زمانی بابگهریدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۷/۱۲/۰۶
ارزیابی تغییرات تنش برجا فشار منفذی و کرنش ناشی از تخلیه چاه با استفاده از کوپل ژئومکانیکیحمید قالیباف محمدابادیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۰۲/۲۲
چینه نگاری سکانسی و تفسیر جغرافیای دیرینه سازند روته در البرز شرقی و مرکزیفروغ عباساقیدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۷/۱۲/۱۲
رخساره ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنتیکی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در شمال باختری حوضه لرستانعاطفه یگانه مقدمدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۷/۱۲/۱۲
مدل سه بعدی ژئومکانیکی و ارزیابی پایداری شیب های پیت اصلی معدن سنگ آهن سنگان خواف با تکیه بر مدل فضای درزه ها و شکستگی هارسول شهمیریدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
زیست چینه نگاری سازند خوش ییلاق در البرز خاوری بر اساس کنودونت‌هاهمتا رنجبردکتری(Ph.d)قادری۱۳۹۸/۰۴/۰۵
ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند فرخی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش های معدن سید الشهدا و روستای خور، حوضه رسوبی ایران مرکزیازاده نوروزیاندکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مطالعه چینه نگاری و ارزیابی ژئوشیمیایی کربنات های سازند سروک و شیل های سازند سورگاه در زیر زون لرستان و میادین نفتی در حوضه رسوبی زاگرس و مقایسه آن با کپه داغ.محمد حدادیدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۹/۰۲/۲۴
مطالعه پارامترهای رسوب شناسی در ناهمگونی تراوایی و تخمین بهینه آن بمنظور بهبود عملکرد مدلهای استاتیکی - مخزن آسماری/جهرم میدان گلخاریمجتبی هماییدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۸/۰۷/۱۶
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر مزار شریف، افغانستانعلیرضا علیزادهدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی ناپایداری چاه های نفتی در پوش سنگ های تبخیری سازند گچساران با تأکید بر رفتار خزشی سنگ گچ در منطقه فروافتاده دزفولجواد احمدزادهدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۹/۰۴/۰۲
چینه نگاری و دیرینه شناسی سازند سرخ شیل در خاور ایران مرکزی -نواحی باختری طبس- بر اساس کنودونت‌هاعبیر عیسیدکتری(Ph.d)قادری۱۳۹۸/۰۴/۰۵
رسوب شناسی، ژئوشیمی و ارزیابی زیست محیطی رودخانه ها و آبراهه های متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمانهدا باویدکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از سازندهای جهرم و آسماری در زیرحوضه ی فارس نیمه ساحلی -حوضه ی زاگرس-: با نگرشی ویژه بر سیستماتیک نومولیتیدهاسیدخلیل فروزندهدکتری(Ph.d)وحیدی نیا۱۳۹۸/۰۷/۳۰
بررسی نرخ حرکت تپه های ماسه ای در ایستگاه بلاک نمکی با استفاده از تکنیک تداخل سنج راداری -InSAR-خدیجه حشمتیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۱۰/۲۳
زیست چینه نگاری سازندهای جلفا و علی باشی در کوه‌های دره‌دیز، شمال باختری ایران، بر اساس کنودونت‌هاپریسا محمدیکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۸/۰۸/۲۰
زیست چینه نگاری ردیف رسوبات لوپینگین در باختر جلفا بر اساس کنودونت‌هافاطمه موسوی نژادکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۸/۰۸/۲۰
حذف لکه های نفتی با استفاده از پوکه های صنعتیمعین منصوری ترشیزیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخچه رسوبگذاری و دیاژنز توالی کربناته ژوراسیک میانی- پسین-سازند دلیچای؟- در پهنه بینالود و البرز خاوریجواد سیفیدکتری(Ph.d)محبوبی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
ارزیابی خسارات زمینلرزه ای در تونل خط 3 متروی مشهدسیدهاتف هاشمی بیناباجدکتری(Ph.d)صادقی۱۳۹۸/۱۰/۱۸
تحلیل ژئومکانیکی فرونشست زمین ناشی از ویژگی‌های زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیکی در شهرستان کرجمجتبی شیریدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۸/۱۰/۱۴
نانواستراتیگرافی و کمواستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در شمال غرب شیروان-برش زیارت- و غرب کلات - برش چرم کهنه-فاطمه ملک دادیدکتری(Ph.d)هادوی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سنگ چینه نگاری سازند گچساران و بررسی روند تغییرات آن در فروافتادگی دزفول -دزفول شمالی، دزفول جنوبی و دشت آبادان-جواد سعادت نژاددکتری(Ph.d)قادری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی ماتریس نفوذپذیری در شبکه ناپیوستگی های توده سنگ های سطجی و زیر سحطی سد و نیروگاه پیرتقیاحسان معتمدالشریعتیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۹/۰۲/۰۲
زمین شناسی،کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه ی سیالات درگیردر منطقه ی اکتشافی مرشدآباد، جنوب شرق تربت حیدریهمریم صادقیانکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۹/۰۲/۰۲
مقایسه ژئوشیمیائی غبارهای اتمسفری صالح آباد در شمال شرق خراسان رضوی و سروستان در استان فارس، با تاکید بر شاخص های زیست محیطی و سلامتامینه دررودیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۹/۰۲/۰۲
رسوب شناسی و ژئوشیمی سنگ های سیلیسی آواری کربناته سازند شوریجه در دو برش بیدسوخته و رادکان در حوضه رسوبی کپه داغزهرا اسماعیلی خوشمردانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۹/۰۲/۰۲
بررسی چشمه های اب شیرین زیر دریایی در خلیج چابهارمرضیه زارع حقیقیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۹/۰۷/۲۱
ارزیابی روانگرایی درحاشیه رودکارون درمحدوده شهراهوازمعرفت جلیلیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۱۰/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی در محدوده معدنی منگنز نوق، شرق تربت حیدریهسیدعلی حسینیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
کنترل های چینه نگاری مکانیکی بر روی خصوصیات شکستگی در مخازن کربناته: سازند آسماری -الیگو-میوسن-عبدالوهاب افروغدکتری(Ph.d)رحیمی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
تحلیل ساختاری کوهستان خرانق، شمال باختری بلوک یزدحمیدرضا افخمی اردکانیدکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی در حفاری تونل‌های مترو مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری ریاضی -مطالعه موردی خط 3 قطار شهری مشهد-محمد امین قسورهدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۳۹۹/۰۷/۲۱
تحلیل ساختاری و تکامل زمین ساختی مجموعه آذرین و دگرگونی شمال شرق فریمان، شمال شرق ایرانمجتبی ارشادی نیادکتری(Ph.d)قائمی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
میکروبایواستراتیگرافی سازند ایلام در برش میش خاص بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک ، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غربی ایرانرویا علیمرادپورکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تحلیل ساختاری چین های پارازیتیک در مرمر های مجموعه دگرگونی مشهدفاطمه رزقیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۹/۰۹/۲۲
زیست چینه نگاری، میکروفاسیس سازند ایلام در برش چینه شناسی شاه نخجیر بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غربی ایرانزهرا نیازیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۹/۱۰/۰۱
خستگی هیدروژئوتکنیکی رخنمون سازند شمشک در اثر نوسان سطح آب در مخزن سد سیاه بیشهمسعود داییاندکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۱۰/۱۰
همبستگی زمین‌لرزه‌های ابرراندگی با کشندهای مه-خورشیدی در چرخه‌های ساروسعلی کیوان زراعتکاردکتری(Ph.d)رحیمی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
توسعه مدل سه‌بعدی زمین‌شناسی مهندسی شهر کرمانشاهمهدی کرمیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۳۹۹/۱۱/۱۳
ارتباط بین سایش پذیری و سختی باخصوصیات مقاومتی و مکانیکی سازند ایلامالهام قبادیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۰۳/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی چشمه جوهر، شمال شرق تربت جاممسعود عدالتی فرکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۹/۱۱/۲۰
ارزیابی مدل رفتاری توده سنگ در برگیرنده تونل غربی شماره 3 معدن اصلی مکانیزه شرکت زغال سنگ پرورده طبسمحدثه صادقیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۱/۲۵
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین محدوده ی روستای گرازی، خواف، خراسان رضویفرحناز محمدپورکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مطالعه سیالات درگیر، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسار فلوریت آهنگ، شمال شرق فردوسمحمود احمدی نیاکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۹/۱۲/۱۱
زمین شناسی، کانی سازی و بررسی ژئوشیمی طلا و مس در منطقه کبوتر کوه، جنوب شرق گنابادمینا رمضانیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۹/۱۲/۱۱
بررسی توسعه کارست در محل احداث سدهای قره تیکان و ابیورد بر اساس مطالعات زمین شناسی و هیدروژئولوژیوحید ناصری حصارکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۴
مدلسازی ژئومکانیکی سه بعدی آنومالی دردوی معدن سنگ آهن ‌سنگان خواف با استفاده از اطلاعات RQD وسایر اطلاعات موجودلیلا رحیلی خراسانیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بررسی توسعه کارست در محل تونل مزدوران بر اساس مطالعات زمین شناسی و هیدروژئولوژیمجید سعادتیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بررسی هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی چشمه های کارستی در سازند مزدوران و نقش آن در توسعه کارست (شرق حوضه کپه داغ)مهدی مظاهری کاهکشیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بررسی هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی منابع آب در محل احداث سدهای قره تیکان و ابیورد و نقش آن در توسعه کارستمحمد غلام کارعلی ابادیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مس امیرآباد، شمال غرب نیشابورفهیمه رحمانیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۰۱/۲۳
کانی سازی، ژئوشیمی و ژنز رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجندآرزو خسروی فورگکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۰۱/۲۳
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی طلا ده سلم، شرق نهبندانمحبوبه ده جوکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۰/۰۱/۲۳
پیش‌بینی اثر ویژگی‌های ژئومکانیکی، پتروفیزیک و پتروگرافی بر رفتار مهندسی سنگ‌های مورد استفاده در ساخت سازه‌های حفاظتی سواحل، با ارائه مدل عددی جامع و تحلیل‌های هوش مصنوعیاسیه حمیدیدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برآورد عمر مفید آبخوان آبرفتی و فاکتورهای موثر بر آن -مطالعه موردی: آبخوان مشهد - چناران-راهله شهریاریکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی انحلال‌پذیری و خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازند ایلام در افق‌های مختلف مقطع تیپ این سازندمهرداد امیریدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۴۰۰/۰۳/۱۰
مطالعه ژئوشیمیائی تراورتن های شمال شرق فریمان و تاثیر فرسایش آن بر آلودگی خاک منطقهحدیثه کیوانلوشهرستانکیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
بررسی ژئوشیمیایی اسپلیوتم ها ‌و خاک های کف غار کتله خور زنجان با اشاره بر آلودگی های زیست محیطیسیدسعید هاشمی نژادکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۰۴/۲۸
سنگ چینه‌نگاری و زیست چینه‌نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، شمال باختر نیشابور، براساس زیای آمونیتیعاطفه خیرابادیکارشناسی ارشدقادری۱۴۰۰/۰۴/۲۱
ارزیابی ناپایداری دامنه ها و ارائه روش های پایداری در محدوه روستای نرگس لوسمیرا نیستانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ژئومورفولوژی، رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه کنگ واقع در غرب مشهدیاسر سیفیکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۰/۰۷/۱۹
مطالعه ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند مزدوران در غرب حوضه کپه داغ (منطقه رادکان) با تاکید بر تغییرات سطح آب دریامرتضی شریفاتکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۰۲/۲۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی، سن سنجی و پتروژنز توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی منطقه سماخون (شمال غربی تربت جام) و ارتباط آنها با منشأ کانی سازی مسبهاره بروزی نیتدکتری(Ph.d)ملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مطالعات زمین شناسی، کانی سازی، تعیین منشاء کانسار و پتروژنز سنگ های آذرین، کانسار مس مانتو، معدن نسیم، شمال غرب بردسکن، خراسان رضویتوران رمضانی اببخشدکتری(Ph.d)کریم پور۱۴۰۰/۰۸/۰۱
تاثیر فرآیند استیلولیتی شدن بر کیفیت مخزنی توالی کربناته کرتاسه پایینی -نئوکومین- در ناحیه دشت آبادان حوضه زاگرس، جنوب غرب ایرانمحمد نیکبیندکتری(Ph.d)موسوی حرمی۱۴۰۰/۰۸/۲۶
بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های آلوده با با استفاده از نانو جاذب هامرجان شاهین فردکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۴۰۰/۰۹/۰۸
ارزیابی مدول الاستیک و پدیده سیمان شدگی در نهشته های آبرفتی شهر مشهدمهدی عباسیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی ترکیب غبار داخل فضاهای مسکونی کلان شهر مشهد و اثرات زیست محیطی انفاطمه ایمانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۰۹/۱۵
تحلیل ساختاری ناودیس شوراب- شرق کپه داغمحمدخالد وهابیکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تعیین چک لیست استاندارد جهت انتخاب مناطق مستعد برای احداث سدهای زیرزمینیمحمدابراهیم رادمردکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۱/۰۴
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های آهکی سازند اسفندیارزهره شریفیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تحلیل ساختاری و توپولوژی شکستگی ها در توده گرانیتی حسن رباط با استفاده از تئوری گرافعباس ملکی کیادکتری(Ph.d)رحیمی۱۴۰۰/۱۰/۱۳
محیط رسوبی،برخاستگاه و دیاژنز ماسه سنگ های سازند پادها در برش بوژان واقع در حوضه رسوبی بینالود، شمال شرق ایرانایوب ایران منشکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تحلیل ساختاری و توپولوژی شکستگی های توده گرانیتی منطقه خواجه مراد مشهد با استفاده از تئوری گرافالهام رجبعلی زادهکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نهشته های آبرفتی شهر بجنوردحسن گریوانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۲/۰۸
تشکیل بانک اطلاعات خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک های ایران و تحلیل آماری جهت تعیین روابط تجربیمجتبی رحیمی شهیددکتری(Ph.d)لشکری پور۱۴۰۰/۱۱/۲۵
ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی و ساختار منافذ سازند شیلی گرو و سرگلو با استفاده از روش جذب گازنسترن السادات هاشمیانکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۰۲
زمین شناسی و نحوه تشکیل کانسارهای مس مانتو در شمال غرب بردسکن: مطالعه موردی منطقه کلاته برقمحدثه ابراهیمیکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۰/۱۲/۰۹
ژئوشیمی زیست محیطی عنصر فلوئور و فلزات سنگین در خاک منطقه ی کوه سفید سفلی (شمال شرق فریمان) با نگرشی بر ارزیابی خطر سلامت انسانعلی اسماعیلیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۱۱/۰۴
ژئوشیمی زیست محیطی خاک های منطقه شمال غرب گناباد و بررسی آلایندگی آن به عناصرسمی با تاکید بر ارزیابی خطر سلامت انسانسمانه کوهستانیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تحلیل ساختاری وبازسازی میدان تنش دیرین در پهنه گسلی کشف رود و توس در شمال غرب مشهد - شمال شرق ایرانمحسن دلدارکارشناسی ارشدرحیمی۱۴۰۱/۰۲/۲۷
زمین شناسی و نحوه تشکیل کانسارهای مس مانتو در شمال غرب بردسکن؛ مطالعه موردی منطقه آناکندهراضیه محمدیکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۱/۰۲/۱۹
تعیین منشا و خطرات ناشی از ذرات ‌معلق -PM2.5 و PM10- در هوای کلان شهر مشهد با استفاده ازمدل‌های AirQ و PMFزهره اکبریان جاغرقکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۱/۰۲/۱۹
بررسی نشست زمین در مسیر خط راه آهن در دشت نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره اینرگس هنرور وقارکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۱/۰۲/۱۹
بررسی تغییرات محیطی و بازسازی محیط رسوبی زون مکران با استفاده از مطالعات چند متغیره مغزه های رسوبی عمیق دریای عمان-جنوب شرقی ایرانصدیقه امجدیدکتری(Ph.d)محمودی قرائی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
بررسی فرونشست زمین در دشت جوین با استفاده از تصاویر راه دور با تاکید بر عوارض سطحی و خسارات به سازه های مهمکوثر عربیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مدل و نحوه تشکیل رخداد معدنی، سن سنجی و پتروژنز توده های نفوذی و تعیین ارتباط آنها با کانی سازی طلا و مس در محدوده اکتشافی کویران در شمال زون بالازرد (شمال غرب دهسلم، استان خراسان جنوبی)محمود پورخسرودکتری(Ph.d)کریم پور۱۴۰۱/۰۳/۰۷
تشکیل بانک اطلاعات خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه‌سنگ‌های حوزه های رسوبی البرز و کپه داغ و تعیین روابط تجربی برای این سنگ هاحسین هدایتی تلوکیدکتری(Ph.d)لشکری پور۱۴۰۱/۰۳/۲۳
دورسنجی، کانی شناسی و ژئوشیمی ریزگردها در منطقه درگز با اشاره به ارزیابی خطر سلامت انسانفائزه خداوردی زادهکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
مطالعات فسیل شناسی و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در برشهای سنکلینال خور و گردنه مزدوران با تاکید بر مطالعه فرامینیفرهای بنتیک.مرضیه زمردیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مطالعه پتانسیل سنگ منشاء سازندهای گورپی و پابده در میادین نفتی کوپال، هفتکل، نفت سفید، زیلایی و پلنگان واقع در فروافتادگی دزفول شمالیابوالفضل جمشیدی پوردکتری(Ph.d)خانه باد۱۴۰۱/۰۶/۲۸
ارزیابی تراوایی و تخلخل آزمایشگاهی و پردازش تصویر در ماسه سنگ های سازند شوریجهمحمدجواد بابائیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۱/۰۶/۱۴
تحلیل ساختاری معدن باریت سنجدی، شمال شهر باخرزحسین مستعدکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
خاستگاه ، دیاژنز و موقعیت تکتونیکی سازند سیلیسی آواری نیزار واقع در شمال روستای پدلی، شرق کپه داغعاطفه جانی بازه حوضکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۱/۰۶/۱۴
رسوب شناسی و ژئوشیمی سازند ریزو با نگرشی بر رسوبات آهن دار در بلوک پشت بادام، ناحیه بافقمهدی شاداندکتری(Ph.d)محمودی قرائی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
رسوب شناسی و ژئوشیمی سنگ های سیلیسی آواری الیگومیوسن در شمال نیشابور (منطقه بینالود)قاسم قدریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز بخش بالایی سازند درنجال و پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت در شمال طبسسیده فائزه امیرشاهیکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۱/۰۷/۱۸
محیط رسوبی و دیاژنز سازند آیتامیر در برش شوراب واقع در شرق حوضه کپه داغمریم رستم پورکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۱/۰۷/۱۸
ارزیابی خصوصیات مخزنی ماسه سنگهای سازند شوریجهحدیثه خاکزاد سوچلماییدکتری(Ph.d)حافظی مقدس۱۴۰۱/۰۹/۲۰

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی