نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
محمدی گلستان حسنغفوری محمدلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)بین‌الملل زمين شناسي۱۳۹۱
فتحی ایسوند رضاموسوی حرمی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۲
باقری فر عبدالرحیممظاهری سیداحمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۳
حاجیان نژاد محمدرضارحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
داییان مسعودحافظی مقدس ناصرغفوری محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
رحیمی داودکلایی الههخانه باد محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۳
قربانی ده نوی مهدیملکزاده شفارودی آزادهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
افتابی ارانی اسماعاشوری علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
اقابابایی دهاقانی عبدالهقائمی فرزیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
بیکی مرتضیحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
سبک رو معصومهوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
سیفی جوادمحبوبی اسدالهمحمودی قرائی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
صابری امیرموسوی حرمی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
طاهری زاده سمیهوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
هنرمند اتوساوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
گل افشانی طیبهخانه باد محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
احمدزاده جوادلشکری پور غلامرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
حدادی محمدوحیدی نیا محمدمحمودی قرائی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
رجحانی عمادقائمی فرزیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
رحیلی خراسانی لیلاحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
عیسی عبیرقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
همتی سهیلقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
کیانپور سمانهمحمودی قرائی محمدحسینخانه باد محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
کیانی زاده نسرینرحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
یوسفی سورانی لیلاهمام سیدمسعودکریم پور محمدحسندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
یگانه مقدم عاطفهمحبوبی اسدالهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۵
افخمی اردکانی حمیدرضاقائمی فرزیندکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
افروغ عبدالوهابرحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
امجدی صدیقهمحمودی قرائی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
جلیلی معرفتحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
رنجبر همتاقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
شیری مجتبیلشکری پور غلامرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
فروزنده سیدخلیلوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
معتمدالشریعتی احسانلشکری پور غلامرضارحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
ملک دادی فاطمههادوی فاطمهمحمودی قرائی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
ملکی کیا عباسرحیمی بهنامقائمی فرزیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
نوروزیان ازادهوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
هدایتی تلوکی حسینلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
همایی مجتبیمحبوبی اسدالهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
پارسایی رشیدحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
کرمی مهدیحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
کیوان زراعتکار علیرحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
اسماعیلی خوشمردان زهرامحمودی قرائی محمدحسینمحبوبی اسدالهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
الهامی علیرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
حمیدی اسیهحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
دررودی امینهمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
رجبعلی زاده الهامقائمی فرزینرحیمی بهنامکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
رحیمی شهید مجتبیلشکری پور غلامرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
سعادتی مجیدمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
عباسی عاطفهمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
عظیمی فاطمهخانه باد محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
غلام کارعلی ابادی محمدمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
قسوره محمد امینلشکری پور غلامرضاصادقی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
محمدی پریساقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
مستعد حسینقائمی فرزینرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
موسوی نژاد فاطمهقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
نوری سرتنگی مجتبیحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
احمدی موسوی سیده لیلاقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
اخوان طبسی فاطمهقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
امیری مهردادلشکری پور غلامرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
ایران منش ایوبخانه باد محمدمحبوبی اسدالهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بابائی محمدجوادحافظی مقدس ناصرصادقی حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بروزی نیت بهارهملکزاده شفارودی آزادهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بهادری سهیلقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جعفراذری خزینه اکبرلشکری پور غلامرضاصادقی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جمشیدی پور ابوالفضلخانه باد محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جوانشیری قاسم ابادی حسینقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خاکزاد سوچلمایی حدیثهحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خداوردی زاده فائزهمحمودی قرائی محمدحسینشاد روزبهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خسروی فورگ آرزوملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خواجه زاده نامقی مصطفیرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
درافشان نداوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
رمضانی اببخش تورانکریم پور محمدحسندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
سلیمانی مهساقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
سیفی یاسرخانه باد محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شادان مهدیمحمودی قرائی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شاهین فر مرجانحافظی مقدس ناصرلشکری پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شریفات مرتضیمحمودی قرائی محمدحسینمحبوبی اسدالهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شکوهی بیدخت امیرقائمی فرزینکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
صادقی محدثهحافظی مقدس ناصرغفوری محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
عباسی مهدیلشکری پور غلامرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
علیمرادپور رویاوحیدی نیا محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
قبادی الهامحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
قدیمی برات محمدقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
محمدعلی زاده کامرانقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
مرادی فاطمهلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
مونسی فاطمهقائمی فرزینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
نژادعباس محمدقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
نیازی زهراوحیدی نیا محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
نیکبین محمدموسوی حرمی سیدرضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
هاشمی نژاد سیدسعیدمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
هنرور وقار نرگسلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
واعظنیا پوریاوحیدی نیا محمدقادری عباسدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
ولیان ارزووحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
پورخسرو محمودکریم پور محمدحسنهمام سیدمسعوددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
کیوانلوشهرستانکی حدیثهمحمودی قرائی محمدحسینصادقی حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
ابراهیمی محدثهکریم پور محمدحسنکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
احسانی سحرملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
اسلامی علیملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
اسماعیلی علیمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
امامی جرفی مهساملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
امیرشاهی سیده فائزهخانه باد محمدقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
ایمانی فاطمهلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
برسلانی الههملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
بسکابادی حمیدقادری عباسکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
بسکابادی زهرهلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
تقریبی فاطمه زهراملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
جانی بازه حوض عاطفهخانه باد محمدرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
حسینی سیدرضامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
حسینی سیدرضامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
خرم دل مایوان سعیدملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
خوشنوای نشتیفانی ابوبکرملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
دهقان زاده سیماقائمی فرزینرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رحیمی امیرحسینملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رستم پور مریمخانه باد محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رضوی کلاکوب امیرحسینمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
زمردی مرضیهوحیدی نیا محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
سعادتی مبیناملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شاکر فاطمهحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شرکتی فاطمهوحیدی نیا محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شریفی زهرهلشکری پور غلامرضاصادقی حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
صالحی مقدم ابکوه میترارحیمی بهنامقائمی فرزینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عربی کوثرلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عطاری عسلملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عمارلو محمدمهدیملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
فدوی روشناوند نغمهقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
قهرمان زهراملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محبی اصطجرودی امیرملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محتشمی اصل مستورهملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محمدی راضیهکریم پور محمدحسنکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
مرادی مقدم ارمانملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
موسوی زارع سیده فروهملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کاشانی نژاد زهراملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کرامتی تولائی مطهرهملکزاده شفارودی آزادهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کوهستانی سمانهمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
احمدی سعداباد نیکوهمام سیدمسعودکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
احمدی سنگانی موسیرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
اخلاقی یزدی فهیمهمظاهری سیداحمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ازور ندامحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
افتاده ندامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
الماسی ارینمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
اله وردی سحرمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ایران منش ریحانهلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
بالانشین محدثهمحمودی قرائی محمدحسینموسوی حرمی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
بخششی خرگردی امیرمحمدمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
جابری محدثهرحیمی بهنامقائمی فرزینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
جهانگیری کلاته مهلامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
حاجتی مصطفیمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خداپرست مریممحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خدیر رضاملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خورسندکوه زاد ملیکامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
درودی شرارهحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
دشتبانی خادر بهارهقائمی فرزینرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
دوست محمدی یحیی ابادی مهسامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
رجبی محمدمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
رحمان پور ندامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ساتری بناب امیرعلیمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ساقی محمدکریم پور محمدحسنسپاهی گرو علی اصغرکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
سیاحی عادلخانه باد محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
شرعی پور امیدملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
شرقی بهناممحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صادقی علی اباد سجادمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صحرایی پایهان محمدحسینلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صوفی فاطمههمام سیدمسعودکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عباسپور نرگسمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عربی مرضیهحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عیدی رضامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
غلامی متینهرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
فولادی الوارس حانیهمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
قدری قاسممحمودی قرائی محمدحسینموسوی حرمی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
قلی زاده فاطمهمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
قیومی اول نوقابی سهرابمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
مرادی زهرامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
مشمول حسن اباد مهساخانه باد محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ناجی نصرابادی یزد زینب ساداتمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نبوی کلات سیده شریفهحافظی مقدس ناصرصادقی حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
نصرتی مهلامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نصیری فرزانهقائمی فرزینرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نوری پریسامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
نیازمندماکو احسانمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
هاشمی جعفرمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
چشمی زهرامحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
کاشکی علیلشکری پور غلامرضاصادقی حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
یوسفی نژاد مهدیمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
اتحاد عطاملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
احسنی مرغزار طهوراحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
احمدی بنکدار برلیانمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
اسلامی زینبقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
افشاری صالح امیرمحسنوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
ال شیخ رحیمرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
برابادی بنیامینحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
برات زاده یاسینوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
ترشیزی مهدیمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
تقی زاده لیلاملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جباری الههملکزاده شفارودی آزادهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جلائیان دهقانی فرزانهوحیدی نیا محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جهانیان زهراوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حجی زاده مریموحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حدادی فاطمههمام سیدمسعودکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حسینی سیدرحیمرحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حسینی بجستانی حسنحافظی مقدس ناصرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حمزه حسین هاشمخانه باد محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
حیدری قلعه نی سیده اکرمقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
دانش پژوه سجادوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
دمان سیده ساجدهوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رحمتی فاطمهوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رضائی سمیهملکزاده شفارودی آزادهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
زارع علیمحمودی قرائی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
زنده دل عرفانملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
زنگنه علیرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
سخاوتی علیرضاهمام سیدمسعودمظاهری سیداحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
سخت کارحدادی میلادوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شرکا سعیدقائمی فرزیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شریفی فاطمهوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شریفی هادیحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شیری مهدیوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
صالح عقیلی مریم الساداتوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عاقبتی حمیدرحیمی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عبداللهی فاطمهرزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عفتی طیبهوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
غلامی ابوالفضلوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
غلامی رضاحافظی مقدس ناصردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
فروتن مهدیوحیدی نیا محمدکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
فلاحت خواه امیدقادری عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
فنودی فاطمهمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاسمی زهراقائمی فرزینرحیمی بهنامدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاسمی علیرضاوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاینی هانیهخانه باد محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قوچانی خانچه امیررضالشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
محمدابادی علیرضاوحیدی نیا محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
محمدخانی بایگی محمدمتینوحیدی نیا محمدکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
مسگرانی الیاسلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
منوچهریان محدثهقادری عباسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
موسوی سیده عاطفهموسوی حرمی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
میران افسانهمحمودی قرائی محمدحسینموسوی حرمی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
میرزاده اهنک مبیناوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نثاری اشک زری نازنینمحمدزاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نجف زاده ارمینوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نوریان عاطفهخانه باد محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
هراتی نو فهیمهلشکری پور غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
پیرانی علیملکزاده شفارودی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کاریزنوی مینارزم آرا فرزقی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کریمی امینوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کشمیری مهنازخانه باد محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
یعقوبی صادقوحیدی نیا محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
ابوک فرح نازدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
احمدی صنوبری منیرکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۲
اردونی اکرمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
اسایش پور رضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
اسدی چهاربرج بنفشهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
امینی مربی ریحانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۲
برزگر علی محمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
حسینی سیدابوالحسندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
خوش سیما زهراکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
درویش محمداباد ابوالفضلکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
دهقانی فرشتهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
رضی عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
سرگلزائی سحردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
سمیعی ساحلکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
شریفی احساندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
عاقبتی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
عزمی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
علی پور مونسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
عیسی پور سیده معصومهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۲
فلاح همت اباد لیلاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
قدیری فروشانی انسیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
قرقلو بک زاده خانمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
محمدپورزه اب سمیهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
مرادی زاده سعیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
ملازاده عسکری امیرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
موسوی عمادی فاطمه ساداتکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
مولوی وردنجانی سجاددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۲
مین باشی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
ناجی نصرابادی یزد سیدمجیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
وفادوست مریمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
وکیلی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
چنارانی عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
کاشی ارمینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
کرم دخت بهبهانی میناکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
گلی بزمین ابادی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
یوسفی محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۲
یوسفی کاخکی جوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۲

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی