نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
میرجلیلی مرضیه الساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۱
نعمتی بی بی فاطمهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زمين شناسي۱۳۹۱
صادقی رحمت الهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۲
شبانی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
رحیمی داودکلایی الههدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۳
داییان مسعوددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
علیپوری سیدمحمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۳
حق زاده روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
گل افشانی طیبهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
سیفی جواددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
حیدری مجتبیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
سبک رو معصومهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
صابری امیردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
قلیچ خانی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
زمانی بابگهری معصومهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
طاهری زاده سمیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
افتابی ارانی اسمادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
رستگارنیا احمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
اقابابایی دهاقانی عبدالهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
هروی یدک اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۴
پورحسینی طرق لیلاساداتکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۴
نوربخش رزمی زهرهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
علیزاده علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
هنرمند اتوسادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۴
همتی سهیلدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
رحیلی خراسانی لیلادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
کیانپور سمانهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
یوسفی سورانی لیلادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
اتحاد کورشدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۵
حدادی محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
یگانه مقدم عاطفهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۵
کلانه سمیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
احمدزاده جواددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
جعفری قریه علی علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۵
نجمی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
کیانی زاده نسریندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
عیسی عبیردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
عباساقی فروغدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۵
امجدی صدیقهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
نوروزیان ازادهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
ملک دادی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
معتمدالشریعتی احساندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
ارشادی نیا مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
افخمی اردکانی حمیدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
کیوان زراعتکار علیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
فروزنده سیدخلیلدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
همایی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
باوی هدادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
کرمی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
هدایتی تلوکی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
رنجبر همتادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
کاویانپورسنگنو مجتبیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
شیری مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
جلیلی معرفتدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
افروغ عبدالوهابدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
ملکی کیا عباسدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۶
جهانی اکرمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۶
خیرابادی عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۶
حشمتی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۶
حسینی سیدعلیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۶
نوربخش رزمی راضیهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۶
پارسایی رشیددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۶
نوری سرتنگی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
رحیمی شهید مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
حمیدی اسیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
شهریاری راهلهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
رجبعلی زاده الهامکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
زارع حقیقی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
محمدی پریساکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
دررودی امینهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
موسوی نژاد فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
نیکوفر فریدهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
وهابی محمدخالدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
الهامی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
ناصری حصار وحیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
مستعد حسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
منصوری ترشیزی معینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
سعادتی مجیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
اسماعیلی خوشمردان زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۷
رادمرد محمدابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
عظیمی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
قسوره محمد امیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۷
عباسی عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۷
امیری مهرداددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
درافشان ندادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شاهین فر مرجاندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
رمضانی اببخش توراندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
قدیمی برات محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
واعظنیا پوریادکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
نژادعباس محمددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
نیکبین محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
جمشیدی پور ابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
پورخسرو محموددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
ولیان ارزودکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شادان مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
عباسی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جعفراذری خزینه اکبردکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بروزی نیت بهارهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خاکزاد سوچلمایی حدیثهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۳۹۸
مرادی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
محمدپور فرحنازکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
ده جو محبوبهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
نیازی زهراکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خداوردی زاده فائزهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
صادقی محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
علیمرادپور رویاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
ایران منش ایوبکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بهادری سهیلکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
هاشمی نژاد سیدسعیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
عسکریان کلات علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
کریمی مسعودکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بهره مند اویسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خواجه زاده نامقی مصطفیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
قبادی الهامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
رحمانی فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
سیفی یاسرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شریفات مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
کیوانلوشهرستانکی حدیثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
مختاری سمیهکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
محمدعلیزاده فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بخشی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
علی پور مونسکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جوانشیری قاسم ابادی حسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
شکوهی بیدخت امیرکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
سلیمانی مهساکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خوش سیما زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
فلاح همت اباد لیلاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
مونسی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
قنبردوست فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
اخوان طبسی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
غزنوی زینبکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
افراسیابی زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
یوسفی محدثهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
احمدی موسوی سیده لیلاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
محمدعلی زاده کامرانکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
کاشی ارمینکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۸
وکیلی علیرضاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خاکشور محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
موسوی عمادی فاطمه ساداتکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
احمدی نژاد طاهاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
عیسی پور سیده معصومهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
صادق زاده بهابادی احمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
هنرور وقار نرگسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
خسروی فورگ آرزوکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
بابائی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
رمضانی میناکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
دلدار محسنکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۸
جانی بازه حوض عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شرکتی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
ایمانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
دهقان زاده سیماکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محمدی راضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
ابراهیمی محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
خادمی خور ارزوکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
صالحی مقدم ابکوه میتراکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
امیرشاهی سیده فائزهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
هاشمیان نسترن الساداتکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
اکبریان جاغرق زهرهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شاکر فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
بسکابادی زهرهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
بسکابادی حمیدکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
حسنیان فرزقی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رضوی کلاکوب امیرحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
زمردی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کوهستانی سمانهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عربی کوثرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رستم پور مریمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
فدوی روشناوند نغمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
اسماعیلی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۳۹۹
تقریبی فاطمه زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
حجازی علیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محبی اصطجرودی امیرکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
خوشنوای نشتیفانی ابوبکرکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
برسلانی الههکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
محتشمی اصل مستورهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کرامتی تولائی مطهرهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
کاشانی نژاد زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عطاری عسلکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
سعادتی مبیناکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
امامی جرفی مهساکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
قهرمان زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
اسلامی علیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
رحیمی امیرحسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
مرادی مقدم ارمانکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
خرم دل مایوان سعیدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
موسوی زارع سیده فروهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
احسانی سحرکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
حبیبی زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
عمارلو محمدمهدیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
حاکمی الههکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
شریفی زهرهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۳۹۹
فولادی الوارس حانیهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ساتری بناب امیرعلیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
حاجتی مصطفیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نیازمندماکو احسانکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
دوست محمدی یحیی ابادی مهساکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عیدی رضاکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
رحمان پور نداکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
بخششی خرگردی امیرمحمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صادقی علی اباد سجادکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
چشمی زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
یوسفی نژاد مهدیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
رجبی محمدکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عباسپور نرگسکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
افتاده نداکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
قیومی اول نوقابی سهرابکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نوری پریساکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
ناجی نصرابادی یزد زینب ساداتکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
اله وردی سحرکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خورسندکوه زاد ملیکاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نصرتی مهلاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
جهانگیری کلاته مهلاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
مرادی زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
الماسی ارینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
عربی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
قلی زاده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
احمدی سنگانی موسیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
شیخی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صوفی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
اخلاقی یزدی فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ایران منش ریحانهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
جابری محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
غلامی متینهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
دشتبانی خادر بهارهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
بالانشین محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
مشمول حسن اباد مهساکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نبوی کلات سیده شریفهکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
قدری قاسمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
کاشکی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
شرقی بهنامکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
صحرایی پایهان محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خدیر رضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
درودی شرارهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
احمدی سعداباد نیکوکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
شرعی پور امیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ازور نداکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
سیاحی عادلکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
میرغفوری سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
هاشمی جعفرکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
خداپرست مریمکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
نصیری فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۰
ساقی محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۰
فلاحت خواه امیددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
موسوی سیده عاطفهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کشمیری مهنازدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
احسنی مرغزار طهورادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
محمدابادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شریفی هادیدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
غلامی رضادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شرکا سعیددکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاسمی زهرادکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
میران افسانهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حسینی سیدرحیمدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جباری الههدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
صالح عقیلی مریم الساداتدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رضائی سمیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
احمدی بنکدار برلیانکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نوریان عاطفهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
ترشیزی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نخستین برابادی مائدهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
زارع علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
فنودی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
تقی زاده لیلاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
اقاجانی فخرداود فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
منوچهریان محدثهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حدادی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
اسلامی زینبکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حیدری قلعه نی سیده اکرمکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جلائیان دهقانی فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نثاری اشک زری نازنینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عاقبتی حمیدکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
ال شیخ رحیمکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
مسگرانی الیاسکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حسینی بجستانی حسنکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
زنگنه علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
اتحاد عطاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
سخاوتی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
زنده دل عرفانکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
پیرانی علیکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قوچانی خانچه امیررضاکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کاریزنوی میناکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رضائی فرشتهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عبداللهی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
هراتی نو فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
خیرخواه میلادکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
برابادی بنیامینکارشناسی ارشدروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاینی هانیهدکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رستم پور مقدم بگلر حسیندکتری (Ph.D)روزانه زمين شناسي۱۴۰۱
برات زاده یاسینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حجی زاده مریمکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
یعقوبی صادقکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شیری مهدیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
دمان سیده ساجدهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
دانش پژوه سجادکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
غلامی ابوالفضلکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
رحمتی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
مسعودی نجمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
عفتی طیبهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کاظم پورخور محمدمهدیکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
فروتن مهدیکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
موسوی سیدمحمدعلیکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
افشاری صالح امیرمحسنکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
نجف زاده ارمینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
محمدخانی بایگی محمدمتینکارشناسینوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
میرزاده اهنک مبیناکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
جهانیان زهراکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
قاسمی علیرضاکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
شریفی فاطمهکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
کریمی امینکارشناسیروزانه زمين شناسي۱۴۰۱
حمزه حسین هاشمدکتری (Ph.D)نوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱
قیومی محمد رامینکارشناسی ارشدنوبت دوم زمين شناسي۱۴۰۱

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی