مصوبه هاي تحصيلات تكميلي

 

در راستاي تسهيل امور پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي، بدينوسيله آخرين مقررات مربوط به ترتيب و تركيب نويسندگان مقالات مصوب جلسه مورخ 1400/03/12 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

 • در مقالات حاصل از پسا دكتري، دانش آموختگان دكتري، دستيار پژوهشي (و موارد مشابه)، نويسنده مسئول مقاله بايد پژوهشگر يا مجري (هيأت علمي) با ذكر دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان نشاني اول باشد.
 • در مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي 1، 2، مجري (از دانشگاه فردوسي مشهد) بايد نويسنده مسئول مقاله باشد.
 • در مقالات حاصل از طرح هاي پژوهشي شماره 3 (پايان نامه/ رساله)، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نويسنده مسئول مي باشد.
 • در مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي 1، 2 و 3، پسا دكتري، دانش آموختگان دكتري، دستيار پژوهشي (و موارد مشابه) مشترك با پژوهشگران خارج از كشور
 • تغيير در تركيب (تعداد) و ترتيب نويسندگان
 • نويسنده مسئولي مشترك با پژوهشگر خارجي
 • تغيير نويسنده مسئولي به پژوهشگر خارجي
 • درج نشاني سازماني خارج از كشور (Affiliation)   علاوه بر نشاني دانشگاه

بلامانع است

 • در مقالات حاصل از تفاهم نامه/ قرارداد همكاري دانشگاه فردوسي مشهد با موسسات داخلي يا خارجي در طرح هاي پژوهشي 1، 2 و 3، پسا دكتري، دانش آموختگان دكتري، دستيار پژوهشي (و موارد مشابه)
 • تغيير در تركيب (تعداد) و ترتيب نويسندگان
 • نويسنده مسئولي مشترك
 • درج نشاني سازماني علاوه بر نشانی دانشگاه
 • در صورتي كه در قرارداد درج شده باشد، بلامانع است. در غير اين صورت، كسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ضروري است

 

در كليه موارد بالا، اعطاي امتياز پژوهش و فناوري به دستاوردها، از جمله مقالات، مطابق معمول انجام گيرد و همچنين استفاده از امتياز براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دفاع از رساله/ پايان نامه و كسب نمره بلامانع است

كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت پژوهشي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد بالا مي باشد.

در موارد خاص يا داراي ابهام، و يا بنا به مصالح و تشخيص دانشگاه در بعضي از طرح ها يا دوره ها، اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي هرگونه تغييرات در تركيب و ترتيب نويسندگان، نويسندگي مسئول، و نشاني ضروري است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید