ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری زبان شناسی 1396 در مرحله اول به اطلاع می رساند که ارزیابی تخصصی و  مصاحبه  علمی از داوطلبان در گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر انجام خواهد شد:

الف) آزمون کتبی روز سه شنبه 1396/03/30 ساعت 10 صبح

ب) مصاحبه علمی روز چهارشنبه 1396/03/31 ساعت 8 صبح

محل برگزاری : میدان آزادی ، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ، گروه زبان شناسی

حضور در هر دو تاریخ یاد شده الزامی است.

 

ضمنا فهرست مدارک و مستندات علمی - آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای جلسه مصاحبه و نیز مواد امتحانی به همراه منابع برای آزمون علمی در فایل پیوست قرار داده شده است.

داوطلبان باید از تمامی مدارک علمی -آموزشی و پژوهشی خود علاوه بر اینکه در سایت بارگذاری نموده اند، کپی تهیه و در روز مصاحبه به دفتر گروه زبان شناسی تحویل دهند.

منابع آزمون کتبی و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه علمی دکتری زبان شناسی1396

اطلاعات تکمیلی به تدریج در همین سایت درج می شود.

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی