با عنایت به تداخل برنامه مصاحبه داوطلبان دکتری فیزیولوژی گیاهی ۱۴۰۳ دانشگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاه‌ها، به استحضار می‌رساند که دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد از آن دسته داوطلبانی که در روز مقرر در جلسه حضور نداشتند، مجددا مصاحبه به عمل بیاورد. خواهشمند است متقاضیان مصاحبه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ساعت ۸ صبح در محل گروه زیست‌شناسی حاضر باشند.

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی