ab2617bd4e33acc1c05ab9a99f497137

ab9ccf6b2b3745c0325ced21f3c25a18

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی